Hvad er musikværkstedet

Musikværkstedet er en forening under folkeskoleloven, som blev stiftet i 2001 af nogle forældre og lærere til børn på Knudsøskolen, som ønskede at skabe et alternativ til den kommunale musikskole beliggende i Skanderborg, hvilket udgjorde en logistisk udfordring i en travl hverdag. 

 

Musikværkstedet har som overordnet mål at understøtte skolens musiske miljø og fungerer som formidler af kontakt mellem musik-undervisere og -elever som mødes til undervisning på skolen lige efter skoletid eller i SFO-tiden. Håbet og målet er at adgangen til musikundervisningen skal være så nem som overhovedet muligt; at undervisningen naturligt kan passes ind i børnenes "efter-skole"- hverdag før bus-afgange eller afhentning af far og mor. 

 

Som del af ønsket om at være musisk flagskib for folkeskolerne i området, har Knudsøskolen gennem årene velvilligt stillet både lokaler og lærertimer til rådighed for foreningen, og som modydelse har Musikværkstedet for foreningskontingenter og kommunale støttemidler bl.a. indkøbt og stillet instrumenter og udstyr til rådighed for skolen, ligesom den aktivt har bidraget til skolens musiske projektuger.

 

Over halvdelden af Knudsøskolens elever modtager frivillig musikundervisning formidlet af Musikværkstedet - et tal som vi i foreningen er ret stolte af og som med al tydelighed viser noget om de fleste børns medfødte interesse for musik og bevægelse. Men også et tal som vi i bestyrelsen tolker som et udtryk for at mange forældre ønsker at understøtte den glæde og det samvær, mennesker opnår gennem musikken, hvilket mange af os har været så heldige at få med fra vore egne forældre.

 

Musikværkstedets bestyrelse arbejder på at præge skolen til fortsat at sætte musikken højt på dagsordenen i forbindelse med alle skolens disponeringer og arrangementer. Vi prøver på løbende at videreudvikle foreningens primære virke.  Således vil bestyrelsen fortsat have fokus på at forsøge at udbrede kendskabet til foreningen og skolen bl.a. gennem ”ud af huset” – koncerter for vore elever.

Økonomi

Medlemskab af og betaling til foreningen er en forudsætning for at kunne modtage undervisning af vore undervisere. Musikværkstedets kontingent er for en sæson150,- kr. pr elev og opkræves af bestyrelsen. Forenings-kontingentet bruges til dele af underviserens betaling for ”band”, til musikinstrumenter, reparationer, koncerter og fælles-arrangementer på skolen. Bestyrelsens arbejde er ulønnet og på frivillig basis.

 

Udover kontingentet til foreningen betaler eleverne deres undervisere for selve undervisningen. Honorarets størrelse fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med musikunderviserne, men det er underviserne, der står for selve indkrævningen og afregningen af lønnen. Musikværkstedet er ikke involveret i betalingen til lærerne, men kan blive inddraget i evt. twists eller manglende indbetalinger. Priser for undervisningen fremgår af tilmeldingssedlen. Medlemmerne kan til enhver tid udmeldes med en måneds varsel.

Undervisnings-Sæsonen

Undervisnings-sæsonen løber fra skolestart til ca. maj og afsluttes med en stor koncert, hvor eleverne viser hvad de har arbejdet med i løbet af året. I løbet af året afholdes løbende ”musik-caféer” i samarbejde med SFO, hvor enkelte elever eller hold fra Musikværkstedet viser, hvad de arbejder med.